Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Školka > Koncepce & GDPR

Koncepce & GDPR

Podklady k naplňování směrnice GDPR

V souvislosti s novou evropskou legislativou, tzv. GPDR, věnujte, prosím, pozornost dokumentu týkající se GDPR (DOC).
Podrobné informace ke směrnici GDPR (PDF), doplňující informace o spolupracujících organizacích (XLS) a Směrnici "Výkon práv subjektů údajů (DOC) si můžete stáhnout. 

Koncepce školy

Základní cíl

Vytvořit dětem předpoklady pro:

  • Společenský rozvoj (být přijímán v kolektivu ostatních dětí, umět se zapojovat do činnosti a spolupracovat, umět se řídit pokyny a být pozorný...)
  • Fyzický rozvoj (zvládat jemnou motoriku a jednoduché cviky na rovnováhu, hry s míčem)
  • Duševní rozvoj (plynule hovořit o svých zážitcích, schopnost soustředěně poslouchat krátké příběhy a pohádky, rozeznávat barvy, znát své osobní údaje, správně vyslovovat a artikulovat, ovládat zpaměti básničky, písničky a říkanky, projevovat touhu po knihách, znát hry a zapojovat se do nich...)
  • Vytvořit podmínky pro další rozvoj v základní škole a komunikaci mezi lidmi
  • Rozvíjet osobnost každého dítěte, aby bylo schopno samostatně myslet, svobodně se rozhodovat, to vše v souladu s obecně uznávanými životními a mravními hodnotami

Prostředky k dosažení cílů

Výchovně-vzdělávací program školy

Základní prostředek k dosažení cílů je plnění školního vzdělávacího programu, rozpracovaného do tematických okruhů při plnění vzdělávacího programu je důležité, aby vedle cílů poznávacích byly plněny i cíle hodnotové, orientované k formování osobnostních rysů a mravních vlastností dětí.

Klima školy

Zaměřovat se na celkové kulturní prostředí školy, na kvalitu řízení (všechny složky, nejen ředitelka školy) a na systém mezilidských vztahů, ten je dán především vztahy mezi učiteli a dětmi, mezi učiteli a ostatními pracovníky školy, učiteli a rodiči, vztahy mezi vedením školy a pedagogickým sborem a v neposlední řadě i mezi dětmi samotnými dále rozvíjet loajalitu ke škole, která je dána podporou cílů školy a zájem o vše, co s prací školy souvisí.

Organizace školy

Mít vypracovaný organizační řád se všemi kompetencemi a organizační dokumenty školy (Vnitřní řád, Provozní řád...), neustále je inovovat, aby odpovídaly skutečným potřebám školy při vlastním organizování prosazovat osobní zodpovědnost a zainteresovanost, dále autoritu, která vychází z osobních a profesionálních kvalit. Vedle vztahu nadřízenosti a podřízenosti uplatňovat i další formy komunikace (informace, rady, výměna názorů, apod.).

Integrované a talentované děti

Škola bude vytvářet prostor pro všechny děti. Individuálním přístupem, dále formou soutěží a nadstandartní nabídkou podporovat talentované děti ve spolupráci s psychologem pečovat o děti se specifickými poruchami učení a chování logopedické péče.

Spolupráce rodiny a školy

Prosazovat jednotnou výchovu rodiny a školy pravidelně informovat rodiče nejen o jeho dítěti, ale dávat jim základní objektivní informace o škole, o problematických oblastech při výchově dětí snažit se rozvíjet oboustranný tok informací (škola, rodina). Tyto informace předávat i širší veřejnosti požadovat na rodičích, aby se při rozhovoru s dítětem zajímali o jeho práci ve škole při obtížích spolupracovat s třídními učitelkami a psychologem připravovat pro rodiče vystoupení dětí, výstavky, další společné akce, apod.